Cách dùng động từ"cooperate"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"cooperate"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"cooperate"

1."cooperate" là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"hợp tác"

=to work with other people to achieve a result that is good for everyone involved

IELTS TUTOR lưu ý:

  • cooperate with
  • cooperate in

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • If the proposal is sensible and reasonable they should cooperate. 
  • Hope we cooperate successfully. (IELTS TUTOR giải thích: Hy vọng chúng ta hợp tác thuận lợi)
  • Local people decided to cooperate with the authorities against the rebels. 
  • The company has agreed to cooperate in the development of this technology.

2.2. Mang nghĩa"làm theo những gì ai đó nói"

=to do what someone asks you to do, especially by providing them with information

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They threatened to harm him if he didn’t cooperate.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE