Cách dùng động từ"misunderstand"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"misunderstand"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"misunderstand"

1."misunderstand" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"hiểu lầm, hiểu sai"

=to not understand someone or something correctly

IELTS TUTOR lưu ý:

  • be  misunderstood = bị  hiểu  nhầm  (If someone is misunderstood, other people do not understand that they have good qualities)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I think he has misunderstood the nature of the problem.
  • Please don't misunderstand him. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn đừng hiểu lầm anh ấy nhé)
  • An idiomatic expression makes outsiders misunderstand. (IELTS TUTOR giải thích: Cách diễn đạt có nhiều đặc ngữ khiến cho người ngoài hiểu nhầm)
  • They have simply misunderstood what rock and roll is. 
  • Maybe I misunderstood you.
  • If you think that these transport problems can be solved by building more roads, you completely misunderstand the nature of the problem. 
  • I told him I'd meet him here, but perhaps he misunderstood and went straight to the restaurant.
  • In her teens she felt frustrated and misunderstood.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE