Cách dùng động từ"contest"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"contest"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"contest"

1."contest" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tranh, tranh giành, tranh đoạt"

=If someone contests an election or competition, they take part in it and try to win it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He quickly won his party's nomination to contest the elections. 
  • ...a closely contested regional flower show.
  • To contest for a prize tranh giải the enemy contested every inch of ground (IELTS TUTOR giải thích: quân địch cố giành từng tấc đất)
  • He plans to contest the world heavyweight title again next year.

2.2. Mang nghĩa"tranh cãi, tranh luận (một vấn đề gì với ai)"

=If you contest a statement or decision, you object to it formally because you think it is wrong or unreasonable.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Your former employer has to reply within 14 days in order to contest the case. 
  • I won't contest your decision. (IELTS TUTOR giải thích: Anh sẽ không phản đối gì về quyết định của em)
  •  Gender discrimination is a hotly-contested issue.
  • His children are contesting the will.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE