Cách dùng động từ"compress"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"compress"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"compress"

1."compress" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"nén, ép lại"

=When you compress something or when it compresses, it is pressed or squeezed so that it takes up less space.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Poor posture, sitting or walking slouched over, compresses the body's organs. 
  • Air will compress but the brake fluid won't.
  • How often do you compress the files that are on your computer? (IELTS TUTOR giải thích: Bao lâu thì bạn nén những tập tin trên máy vi tính mình lại?)

2.2. Mang nghĩa"làm cô đọng lại (ý nghĩ, lời nói...)"

=If you compress something such as a piece of writing or a description, you make it shorter.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He never understood how to organize or compress large masses of material. 
  • All those three books are compacted and compressed into one book.

2.3. Mang nghĩa"rút gọn thời gian lại, thu gọn, giảm bớt"

=If an event is compressed into a short space of time, it is given less time to happen than normal or previously.

  • The four debates will be compressed into an unprecedentedly short eight-day period.
  • Some courses such as engineering had to be compressed.
  • It is often necessary to compress the process of counseling into a shorter period of time. (IELTS TUTOR giải thích: Thường thì cần phải giảm bớt quá trình tư vấn lại trong một khoảng thời gian ngắn hơn)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE