Cách dùng phó từ"by and large"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng phó từ"by and large"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng phó từ"by and large"tiếng anh

Mang nghĩa"nhìn chung, nói chung, rút cục"

=You use by and large to indicate that a statement is mostly but not completely true.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • By and large, it went well.
  • By and large, the company has been pretty good to me. (IELTS TUTOR giải thích: Nói chung là công ty thì khá tốt đối với tôi)
  • By and large I think the emphasis should be on recruiting the right people.
  • There are a few small things that I don't like about my job, but by and large it's very enjoyable.
  • By and large, the people of this state are not happy with the governor's policies. 
  • There are a few things that I don’t like about my job, but by and large it’s very enjoyable.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE