Cách dùng động từ"compose"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"compose"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"compose"

1."compose"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"soạn (bản nhạc, bài văn, bài thơ....); sáng tác"

=to write a piece of music/to write something, especially when this involves thinking carefully about it

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, compose vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The song was specially composed for their wedding.
  • to compose a piece of music (IELTS TUTOR giải thích: sáng tác một bản nhạc)
  • to compose a poem (IELTS TUTOR giải thích: làm một bài thơ)
  • I'm composing a leading article (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đang soạn một bài xã luận)
  • He sat down and composed a letter of resignation.

2.2. Mang nghĩa"tạo nên một tổng thể (nói về các thành phần)"

=to form something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, compose là ngoại động từ
  • be composed of someone/something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Muscle is composed of two different types of protein.
  • the short scenes that compose the play (IELTS TUTOR giải thích: những màn ngắn tạo thành vở kịch)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK