Cách dùng động từ "coincide" tiếng anh

· Cách dùng từ

Ngoài bài Task 1 của bạn học sinh đi thi ngày 5/7/2020 đã được IELTS TUTOR sửa kĩ và nhận xét, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "coincide" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng động từ "coincide" tiếng anh

1. "coincide" là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa "xảy ra cùng thời gian với các sự kiện khác; xảy ra đồng thời"

=to happen at the same time as something else

IELTS TUTOR lưu ý:

  • coincide with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • her arrival coincided with our departure (IELTS TUTOR giải thích: việc cô ấy đến trùng với sự ra đi của chúng tôi) 
  • our holidays don't coincide (IELTS TUTOR giải thích: những ngày nghỉ của chúng tôi không trùng nhau)
  • The arrivals of the boat and the train are supposed to coincide. 
  • The statement was timed to coincide with the General’s return to Algiers.

2.2. Mang nghĩa "trùng với"

=to be the same or similar / if ideas or opinions coincide, they agree with each other

IELTS TUTOR lưu ý:

  • coincide with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our views coincide on a range of subjects. 
  • If our schedules coincide, we'll go to Spain together.
  • Her taste in music coincides with her husband's /Their tastes in music coincide (IELTS TUTOR giải thích: Sở thích âm nhạc của bà ta rất giống với chồng bà/Sở thích âm nhạc của họ giống nhau)
  • Our views on this issue coincide closely with those of the British government.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK