Cách dùng động từ"Broaden"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"Broaden"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"Broaden"

1."Broaden"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"mở rộng, nới rộng, làm rộng ra"

=to become wider/to make something wider a project to broaden the road

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, broaden là nội động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The street broadened into a square. 
 • The council’s plans to broaden the road
 • When something broadens, it becomes wider. 
 • The trails broadened into roads.
 • The smile broadened to a grin.

2.2. Mang nghĩa"mở rộng cái gì ra"

=to make something include more things or people/When you broaden something such as your experience or popularity or when it broadens, the number of things or people that it includes becomes greater.

Với nghĩa này, broaden là ngoại động từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The scope of the book has been broadened to include the history of Eastern Europe.
 •  We must broaden our appeal. 
 • Going to college will broaden your horizons. (IELTS TUTOR giải thích: Học đại học sẽ mở rộng chân trời của các bạn)
 • I thought you wanted to broaden your horizons. 
 • The political spectrum has broadened

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE