Paraphrase cụm"by category"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"by category"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • By classification
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We sorted the books by classification, separating them into different genres such as fiction and non-fiction.
 • According to type
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We categorized the products according to type, grouping them as electronics, clothing, and beauty products.
 • Via grouping
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We organized the data via grouping, putting similar data points together to make it easier to analyze.
 • By sorting
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The laundry was sorted by category, with whites, colors, and delicates separated into different piles.
 • According to kind
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The animals were classified according to kind, separating them into mammals, birds, and reptiles.
 • Via type
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The wines were categorized via type, with reds, whites, and sparkling wines separated into different sections.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE