Cách dùng động từ"begin"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"begin"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"begin"

1."begin" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"bắt đầu làm gì"

=To begin to do something means to start doing it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He stood up and began to move around the room.
 • The weight loss began to look more serious. 
 • Snow began falling again.

2.2. Mang nghĩa"(sự việc, cái gì...) bắt đầu"

=When something begins or when you begin it, it takes place from a particular time onwards.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The problems began last November.
 • When did life begin on this earth? (IELTS TUTOR giải thích: sự sống bắt đầu trên trái đất này lúc nào?)
 • He has just begun his fourth year in hiding. 
 • The U.S. is prepared to begin talks immediately.

2.3. Mang nghĩa"bắt đầu làm gì"

=If you begin with something, or begin by doing something, this is the first thing you do.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Could I begin with a few formalities?
 •  ...a businessman who began by selling golf shirts from the boot of his car. 
 • He began his career as a sound editor.

2.4. Mang nghĩa"bắt đầu cuộc nói chuyện bằng"

=You use begin to mention the first thing that someone says.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • 'Professor Theron,' he began, 'I'm very pleased to see you.' 
 • He didn't know how to begin

2.5. Mang nghĩa"bắt đầu bằng cái gì"

=If one thing began as another, it first existed in the form of the second thing.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • What began as a local festival has blossomed into an international event.

2.6. Mang nghĩa"vị trí địa lí của nơi nào bắt đầu bằng cái gì"

=If you say that a thing or place begins somewhere, you are talking about one of its limits or edges.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The fate line begins at the wrist. 
 • Rue Guynemer begins at the front of the Fitzgerald site.

2.7. Mang nghĩa"chữ bắt đầu bằng cái gì"

=If a word begins with a particular letter, that is the first letter of that word.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The first word begins with an F.

2.8. Mang nghĩa"không thể giải thích, hiểu, tưởng tượng được"

=If you say that you cannot begin to imagine, understand, or explain something, you are emphasizing that it is almost impossible to explain, understand, or imagine.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You can't begin to imagine how much that saddens me

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE