Cách dùng danh từ"Trade-off"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"Trade-off"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"Trade-off"

1."Trade-off"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"việc cân bằng các yếu tố khác nhau để đạt được sự kết hợp tốt nhất, sự đánh đổi"

=A trade-off is a situation where you make a compromise between two things, or where you exchange all or part of one thing for another/a situation in which you accept something you do not like or want in order to have something that you want

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a trade-off between sth and sth
 • a trade-off for sth
 • trade-off decisions

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The trade-off between efficiency and quality
 • These companies offer the best trade-off between risk and return for most individual investors.  
 • The explosion in data collection has been accepted by many as a trade-off for convenience and discounts. 
 • There is a trade-off between doing the job accurately and doing it quickly. 
 • For some car buyers, lack of space is an acceptable trade-off for a sporty design (IELTS TUTOR giải thích: một  vài  người mua  xe  chấp  nhận  đánh  đổi  không  gian  hẹp  lấy  thiết  kế  thể  thao)
 • She said that she'd had to make a trade-off between her job and her family.
 • The newspaper's headline indicates that there was a trade-off at the summit. 
 • ...the trade-off between inflation and unemployment.
 • ...the tradeoff of territory or land for peace.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE