Cách dùng động từ"balloon"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"balloon"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"balloon"

1."balloon" là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tăng giá, lên giá"

=to increase very quickly in amount or degree

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our expenses had ballooned. 
  • Within weeks, the fighting had ballooned into full-scale war.
  • The rumours soon ballooned into a full-blown scandal.

2.2. Mang nghĩa"phồng ra, phình ra, căng lên (như) quả bóng"

=to become larger and rounder in shape

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Her coat ballooned round her in the wind.
  • I ballooned when I was pregnant with my second baby.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK