Cách dùng"standardize, standardized, standardization"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng"standardized, standardized, standardization"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Cách dùng"standardize"

Mang nghĩa"tiêu chuẩn hoá, làm cho thành chuẩn mực, quy cách"

=To standardize things means to change them so that they all have the same features/to make all the things of a particular type have the same features or level of quality

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There is a drive both to standardise components and to reduce the number of models on offer. 
  • He feels standardized education does not benefit all children
  • standardized tests to be used in all schools
  • Paper sizes are usually standardized. (IELTS TUTOR giải thích: Các cỡ giấy thường được tiêu chuẩn hóa)
  • Governor Vizard wants to standardize school spending throughout the state.

II. Cách dùng"standardized"

Mang nghĩa"được chuẩn hoá"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Standardized tests will be used to measure their progress.
  • The preponderance of students achieved standardized assessment benchmarks. (IELTS TUTOR giải thích: Các sinh viên đạt được mức đánh giá được chuẩn hóa chiếm đa số)
  • The International Phonetic Alphabet (IPA) is a system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet, devised by the International Phonetic Association as a standardized representation of the sounds of spoken language. (IELTS TUTOR giải thích: Bảng mẫu tự phiên âm quốc tế (IPA) là hệ thống các ký hiệu phiên âm được các nhà ngôn ngữ học tạo ra và sử dụng nhằm thể hiện các âm tiết trong mọi ngôn ngữ của nhân loại một cách chuẩn xác và riêng biệt)

III. Cách dùng"standardization"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...the standardisation of working hours.
  • At first, they made no attempt at standardization.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE