Cách dùng động từ"aid"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"aid"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"aid"

1."aid"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"giúp đỡ ai"

=To aid someone means to help or assist them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...a software system to aid managers in advanced decision-making. 
  • To aid an orphan in his studies (IELTS TUTOR giải thích: giúp một em bé mồ côi học hành)
  • The hunt for her killer will continue, with police aided by the army and air force.

2.2. Mang nghĩa"hỗ trợ, làm cho việc gì đó dễ dàng xảy ra hơn"

=If something aids a process, it makes it easier or more likely to happen.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The export sector will aid the economic recovery. 
  • The cool - down will aid recovery. (IELTS TUTOR giải thích: Thả lỏng giúp hồi phục nhanh hơn)
  • Calcium may aid in the prevention of colon cancer

2.3. Mang nghĩa"giúp đỡ ai về mặt tài chính, thức ăn...."

=To aid a country, organization, or person means to provide them with money, equipment, or services that they need.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The ministry is working through international associations to aid the refugees.
  •  ...a charitable organization that has spent millions aiding pharmaceutical research.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE