Cách dùng từ"along"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng từ"along"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dùng along  như giới từ (preposition) (followed by a noun)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Go along South Street and turn left. 
 • Dùng along  như trạng từ adverb (without a following noun)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Can I bring the children along? 

II. Cách dùng từ"along"

1. Mang nghĩa"dọc theo"

=moving forwards on a line, road, path etc towards one end of it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We walked along in silence.  
 • They were sailing along the southern coast of Australia.
 • Mrs Barnes was hurrying along the path towards us.
 • The shops along Oxford Street were brightly lit for Christmas. 
 • a line of trees along the river bank
 • The sound of gunfire was coming from somewhere along the road.

2. Mang nghĩa"tiến lên; về phía trước"

=coming to the place where someone is, or going to the place where something is happening

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Finally a taxi came along, and we jumped in. 
 • The policeman told the crowd to move along (IELTS TUTOR giải thích: người cảnh sát bảo đám đông di chuyển lên)
 • There’s going to be a public meeting, so I think I’ll go along and see what’s happening. 
 • Just wait here. The doctor should be along (=should arrive) in a few minutes.

3. Mang nghĩa"cùng với ai hoặc cái gì, đi cùng"

=used for saying that you take someone or something with you when you go somewhere

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Do you mind if I come along too? 
 • Come to the party and bring some friends along (IELTS TUTOR giải thích: hãy đến dự liên hoan và rủ thêm mấy người bạn cùng đi)
 • He took his dog along (with him ) to work (IELTS TUTOR giải thích: anh ta dắt con chó đi theo (với anh ta) đến nơi làm việc)
 • Bring the whole family along. 
 • Be sure to take your notes along with you.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE