Cách dùng động từ "educate" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "educate" tiếng anh

I. Phân biệt EDUCATED, UNEDUCATED, EDUCATIVE, EDUCATIONAL tiếng anh

II. Cách dùng động từ "educate" tiếng anh

1. Educate là ngoại động từ & chỉ dùng cho người

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Educate chỉ dùng được với người nên nếu dùng cho vật là sẽ sai 

Xét ví dụ từ bài viết của bạn học sinh lớp học thử 1 kèm 1 của IELTS TUTOR, trong đó dùng educate ở đây sẽ sai vì ý muốn nói consequences được giáo dục là sai cách dùng của educate vì đang dùng cho vật là sai

Cách dùng động từ "educate" tiếng anh

2. Cách dùng

Mang nghĩa "giáo dục, cho ăn học"

=to teach someone, especially using the formal system of school, college, or university

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The form says he was educated in Africa. 
  • How much does it cost to educate a child privately? 
  • The government say they are trying to do more to educate the public about the consequences of drug abuse.
  • Our mission is to educate children. (IELTS TUTOR giải thích: Sứ mệnh của chúng tôi là giáo dục trẻ em)
  • The school was built to educate people. (IELTS TUTOR giải thích: Trường được xây dựng để giáo dục mọi người)
  •  Maybe they could educate people there better. (IELTS TUTOR giải thích: Có lẽ họ sẽ giáo dục người dân ở đó tốt hơn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK