Cách dùng"deceive (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"deceive (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"deceive"

1."deceive vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"lừa dối, đánh lừa"

=to make somebody believe something that is not true/to make somebody have a wrong idea about somebody/something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • deceive somebody
  • deceive somebody into doing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Her husband had been deceiving her for years. 
  • She deceived him into handing over all his savings.
  • You're deceiving yourself if you think he'll change his mind.
  • Unless my eyes deceive me, that's his wife. (IELTS TUTOR giải thích: Trừ khi tôi nhầm thôi chứ kia là vợ anh ấy) 
  • Heaven help the person who tries to deceive you. (IELTS TUTOR giải thích:   Cầu Chúa phù hộ cho người cố lừa gạt bạn)
  • The hallmarks of a detective mystery where appearances deceive
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE