Cách dùng danh từ"decade"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"decade"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"decade"

1."decade"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"thời kỳ mười năm, thập kỷ"

=a period of ten years, especially one beginning with a year that ends in a 0, for example 1990 to 1999

IELTS TUTOR lưu ý:

  • in/over/during/within the past/last/next decade

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Prices have risen sharply in the last decade.
  • This decade saw remarkable progress. (IELTS TUTOR giải thích: Thập kỷ này đã chứng kiến một bước tiến đáng ghi nhận)
  • Peter has studied family dynamics for a decade. (IELTS TUTOR giải thích: Peter nghiên cứu về các mối quan hệ trong gia đình được một thập kỷ)
  • Which new businesses are emerging in this decade? (IELTS TUTOR giải thích: Ngành kinh doanh mới mẻ nào đang nổi lên trong thập kỷ này?)
  • ...the last decade of the nineteenth century

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE