Cách dùng danh từ"problem"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"problem"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"problem"

1."problem"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cái khó giải quyết hoặc khó hiểu; vấn đề"

=something that causes trouble or difficulty/experiencing a lot of difficulties in life, or causing difficulties for other people

IELTS TUTOR lưu ý:

 • problem of
 • problem for
 • have problems with
 • solve a problem
 • cause someone a problem/cause a problem for someone
 • pose (=be) a problem (for someone/something)
 • the (only) problem is (that)
 • someone’s health or behaviour 
 • a drug/alcohol problem 
 • health/behaviour problems

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a major cause of traffic problems in the city 
 • the problem of unemployment 
 • Homelessness is a serious problem for a lot of young people. 
 • We’ve been having problems with the heating in the office. 
 • That still doesn’t solve our problem. 
 • You'll have to mend that leak or it will cause problems later  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: anh phải sửa chỗ dột đó đi, nếu không nó sẽ gây ra nhiều vấn đề sau này)
 • The continuing bad weather is causing serious problems for farmers.
 • Racial tensions in the south of the city pose a real problem for the police. 
 • They’re the best cameras on the market. The only problem is they’re incredibly expensive.
 • a problem child/family

2.2. Mang nghĩa"câu hỏi phải trả lời hoặc phải giải quyết; bài toán"

=a question that someone is given to answer as a test of their ability

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • mathematical problems
 • a mathematical problem (IELTS TUTOR giải thích: một bài toán số học)
 • She has found the answer to the problem /solved the problem (IELTS TUTOR giải thích: bà ta đã tìm ra đáp số cho/đã giải được bài toán)
 • His attitude is a problem to me (IELTS TUTOR giải thích: thái độ anh ta làm tôi khó hiểu)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE