Cách dùng danh từ"woman"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"woman"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"woman"

1."woman"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"phụ nữ"

=A woman is an adult female human being.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, women là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  ...a young Lithuanian woman named Dayva. 
 • ...men and women over 75 years old.
 • a single woman (IELTS TUTOR giải thích: một người đàn bà không lấy chồng)
 •  ...women prisoners.
 • a smiling young woman with dark hair 
 • We need more women in parliament.

2.2. Mang nghĩa"nữ giới; phụ nữ (nói chung)"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, women vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You can refer to women in general as woman. 
 • ...the oppression of woman.

2.3. Mang nghĩa"dùng để chỉ đặc tính gì đó của women (thích mèo, thích hoạt động xã hội)"

=If you say that a woman is, for example, a gambling woman or an outdoors woman, you mean that she likes gambling or outdoor activities.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, women là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She is an avid outdoors woman. 
 • I'm too old to have a dog now. I'm a cat woman.

2.4. Mang nghĩa"người phụ nữ đến từ đâu đó/từ tổ chức nào đó"

=If you say that a woman is, for example, a London woman or an Oxford woman, you mean that she comes from London or Oxford, or went to university there/You can refer to a female representative of a company or organization as that company or organization's woman.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, women là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  ...a 38-year-old London woman. 
 • The headmistress was an Oxford woman.
 • Yet another successful Labour woman took her seat. 
 • She was a senior BBC woman.

2.5. Mang nghĩa"người phụ nữ của tôi..."

=Some people refer to someone's wife, lover, or girlfriend as their woman.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, women là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Have you met his new woman?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE