Cách dùng từ "POSSIBLE" tiếng anh

· Vocabulary

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Từ "possible" hoặc "impossible" thường có 2 cách dùng phổ biến sau: 

1. It is (im)possible (for sb) to do sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It is possible to get there by bus.
 • Is it possible to buy tickets in advance?
 • Is it possible for me to sit here and wait for Tom Cruise?

2. Sth is/are (im)possible

Chủ ngữ ở đây là một việc hay một điều gì đó

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This mission is impossible.
 • Rescuers are doing everything that is humanly possible to free the trapped people.

3. Các cụm thường gặp khác

3.1. If possible = If you can

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Try not to spend too much money on shopping if possible.

  (Nếu có thể, hãy cố gắng đừng tiêu quá nhiều tiền vào việc mua sắm.)

  3.2. As soon as possible = ASAP (viết hoặc nói tắt) = sớm nhất, nhanh nhất có thế

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cụm này là cực kì thường gặp nhé, kể cả viết tắt ASAP cũng cực kì thường gặp và đọc tắt luôn nhé 

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • You need to send me your proposal ASAP.

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK