Cách dùng danh từ"willingness"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"willingness"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"willingness"

1."willingness"vừa là danh từ số ít, vừa là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sẵn sàng"

=the fact of being willing to do something, sometimes when you do not want to/the quality of being happy to do something if it is needed

IELTS TUTOR lưu ý:

willingness to do something

 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We were impressed by his willingness to listen and learn. 
  • She has displayed a willingness to experiment with new ideas. 
  • The robbers have signalled their willingness to negotiate. (IELTS TUTOR giải thích: Bọn cướp đã ra hiệu bằng lòng thương lượng)
  • One problem is the lack of willingness of victims to report the crime.
  • She shows a willingness to work on her own initiative. 
  • Throughout his career he has demonstrated a willingness to compromise.
  • He signified his willingness to cooperate. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy tuyên bố đồng ý hợp tác)
  • He intimated his willingness to take part in. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ta ngỏ lời mong muốn tham dự)
  • They assure him of their willingness to work hard. (IELTS TUTOR giải thích: Họ cam kết với ông ta sự mong muốn muốn làm việc tích cực)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE