Cách dùng danh từ"verdict"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"verdict"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"verdict"

1."verdict"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"lời tuyên án, lời phán quyết (pháp lý)"

=an official judgment made in a court/an official judgment by an organization or person in authority

IELTS TUTOR lưu ý:

 • record a verdict
 • reach a verdict
 • return/deliver a verdict (=say whether someone is guilty or not)
 • verdict of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a unanimous verdict 
 • A verdict of accidental death was recorded. 
 • The jury took 16 hours to reach a verdict. 
 • partial verdict (IELTS TUTOR giải thích: sự tuyên án có tội một phần)
 • The jury returned a verdict of not guilty (IELTS TUTOR giải thích: to return a verdict: tuyên án)
 • The coroner recorded a verdict of accidental death.

2.2. Mang nghĩa"sự nhận định"

=an opinion that you have or a decision that you make

IELTS TUTOR lưu ý:

 • verdict on

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ‘So, what’s the verdict?’ Anne asked cheerily. 
 • His verdict on the lunch was ‘a disaster’.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK