Cách dùng danh từ"uniformity"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"uniformity"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"uniformity"

1."uniformity"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"tính chất đều, tính chất giống nhau"

=If there is uniformity in something such as a system, organization, or group of countries, the same rules, ideas, or methods are applied in all parts of it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They have a depressing uniformity of taste. (IELTS TUTOR giải thích: Họ có một sự giống nhau về sở thích, đáng buồn, đáng thất vọng)
  • Spanish liberals sought to create linguistic as well as administrative uniformity.
  •  ...the strength of the ideology is seen in the remarkable uniformity of attitudes and beliefs.
  • the lack of freedom and dull uniformity under his regime
  • We do not seek to impose total uniformity on every single decision that is made. 
  • He apologized for the bland uniformity of the hotel.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE