Cách dùng danh từ"tutorial"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"tutorial"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"tutorial"

1."tutorial"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"học kèm, hướng dẫn 1 kèm 1 (nhất là do trợ giáo đảm nhận cho một sinh viên)"

=In a university or college, a tutorial is a regular meeting between a tutor and one or several students, for discussion of a subject that is being studied/a lesson in which a student or a small group of students discusses a subject with a tutor, especially at a university or college

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to give a tutorial to somebody (IELTS TUTOR giải thích: hướng dẫn cho ai)
  • The methods of study include lectures, tutorials, case studies and practical sessions.
  •  ...teaching in small tutorial groups
  • There are so many students in this tutorial class. (IELTS TUTOR giải thích: Có quá nhiều sinh viên trong cái lớp phụ đạo này)
  • Students only have 8 hours of tutorials a week.
  • His professor helped him planned his essay in his tutorial. (IELTS TUTOR giải thích: Giáo sư đã giúp anh ta lên kế họach bài luận văn trong giờ phụ đạo)
  • The objective of the course is to give a free tutorial to anyone. (IELTS TUTOR giải thích: Mục tiêu của khóa học là hướng dẫn miễn phí cho bất cứ ai)
  • We had a very interesting tutorial on climate change.

2.2. Mang nghĩa"sách hướng dẫn, tài liệu hướng dẫn"

=a book or a computer program that gives instructions on how to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • For new users, we have an online tutorial and a workbook.
  • An online tutorial for the program is available on our website.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE