Cách dùng danh từ"try"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"try"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"try"

1."try"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự thử"

=an attempt to do something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • first/second etc try (=at the first/second etc attempt)
 • be worth a try
 • give something a try
 • have a try

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It was a good try, but it missed the goal. 
 • Charlie passed his driving test on his first try. 
 • There are no guarantees it will work, but it’s worth a try. 
 • ‘I can’t lift it.’ ‘Here, let me give it a try.’ 
 • I’ll have a try – I’m pretty good at fixing things.
 • I'll give it a try / It's worth a try (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ làm thử cái đó/Cái đó đang để làm thử)
 • He had three tries at mending the lock and gave up (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta đã ba lần thử sửa ổ khoá rồi đành bỏ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE