Cách dùng tính từ"sportive"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"sportive"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"sportive"tiếng anh

1. Mang nghĩa"để đùa, có tính chất đùa cợt"

=having fun and behaving in a way that is not serious

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Her lively sportive manner of talking

2. Mang nghĩa"thích thể thao"

=enjoying sport or relating to sport

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He is the least sportive of men.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE