Cách dùng tính từ"strict"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"strict"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"strict"tiếng anh

1. Mang nghĩa"nghiêm khắc, chặt chẽ (con người, luật...)"

=someone who is strict has definite rules that they expect people to obey completely/strict rules or conditions must be obeyed completely

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He’s quite a strict trainer, but we all like him. 
 • Dad’s very strict with us about table manners.
 • They operate within strict time limits. a strict diet
 • strict vegans
 • a strict teacher (IELTS TUTOR giải thích: một thầy giáo nghiêm khắc)
 • a strict upbringing (IELTS TUTOR giải thích: một sự dạy dỗ nghiêm khắc)
 • to keep strict watch (IELTS TUTOR giải thích: canh gác nghiêm ngặt)

2. Mang nghĩa"chính xác, đúng"

=exact, or accurate

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He was not depressed in the strict sense of the word. 
 • in the strict sense of the word (IELTS TUTOR giải thích: theo đúng nghĩa của từ)
 • to live in strict seclusion sống (IELTS TUTOR giải thích: trong cảnh hoàn toàn ẩn dật)
 • These cases are not covered by a strict definition of poverty.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE