Cách dùng danh từ"transit"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"transit"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"transit"

1."transit"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự đi qua, sự quá cảnh, sự vận chuyển"

=Transit is the carrying of goods or people by vehicle from one place to another.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • a transit visa (= one that allows a person to pass through a country but not to stay there)
  • in transit

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The two presidents discussed the transit of goods between their countries. 
  • It includes loss and damage in transit. (IELTS TUTOR giải thích:   Nó bao gồm hư hỏng và mất mát trong khi vận chuyển)
  • The consignees should arrange in transit cover. (IELTS TUTOR giải thích:   Người nhận hàng phải sắp xếp bảo hiểm chuyên chở)
  • There are many transit camps for refugees. (IELTS TUTOR giải thích:   Có nhiều trại chuyển tiếp những người tị nạn)
  • ...a transit time of about 42 minutes.

2.1. Mang nghĩa"hệ thống vận chuyển"

=A transit system is a system for moving people or goods from one place to another, for example using buses or trains.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • the city’s mass/public transit system

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The president wants to improve the nation's highways and mass transit systems. 
  • ...the New York City Transit Authority.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE