Paraphrase"when I was a child"(Diễn đạt"khi tôi còn nhỏ"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"when I was a child"(Diễn đạt"khi tôi còn nhỏ"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • During my early years:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: During my early years, I loved playing in the park.
 • In my youth:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In my youth, I was fascinated by fairy tales.
 • In my formative years:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In my formative years, I developed a strong interest in science.
 • In my younger days:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In my younger days, I used to dream of becoming an astronaut.
 • In my childhood:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In my childhood, I cherished my time with my grandparents.
 • In my early life:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In my early life, I was curious about the world around me.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE