Cách dùng danh từ"existence"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"existence"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"existence"

1."existence"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự tồn tại"

=The existence of something is the fact that it is present in the world as a real thing.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, existence là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...the existence of other galaxies.
  • This is the oldest Hebrew manuscript in existence (IELTS TUTOR giải thích: đây là bản viết tay tiếng Hêbrơ cổ nhất còn tồn tại)
  • Tuna are being fished out of existence. 
  • Public worries about accidents are threatening the very existence of the nuclear power industry

2.2. Mang nghĩa"cách sống (nhất là khi có khó khăn, phiền muộn)"

=You can refer to someone's way of life as an existence, especially when they live under difficult conditions.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, existence là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You may be stuck with a miserable existence for the rest of your life. 
  • The peasants depend on a good harvest for their very existence (IELTS TUTOR giải thích: nông dân sống nhờ vào mùa màng)
  • They eke out a bare existence on his low salary (IELTS TUTOR giải thích: họ sống dè xẻn với đồng lương ít ỏi của ông ấy)
  • Their day-to-day existence was routine.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE