Cách dùng danh từ"tradition"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"tradition"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"tradition"

1."tradition"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"phong tục, truyền thống"

=A tradition is a custom or belief that has existed for a long time/There's a tradition in our office that when it's somebody's birthday, they bring in a cake for all of us to share.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...the rich traditions of Afro-Cuban music, and dance.
  • Mary has carried on the family tradition of giving away plants.
  • She shows disrespect for tradition. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta tỏ ra coi thường truyền thống)
  • The story of King Arthur became part of oral tradition
  • Switzerland has a long tradition of neutrality. 
  • We decided to break with tradition (= not behave as usual) this year and go away for Christmas. 
  • According to tradition, a headless ghost walks through the corridors of the house at night.
  • We will break with tradition. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta sẽ từ bỏ truyền thống)
  • Cohabit goes against the tradition. (IELTS TUTOR giải thích: Sống thử đi ngược với truyền thống)
  • Fasting is an ancient tradition. (IELTS TUTOR giải thích: Ăn kiêng là một truyền thống cổ xưa)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE