Cách dùng danh từ"neglect"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"neglect"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"neglect"

1."neglect"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự bỏ bê, sự bỏ mặc"

=the failure to give someone or something the care or attention that they need/the need to protect children from abuse and neglect

IELTS TUTOR lưu ý:

  • neglect of duty (=failure to do something that you are officially responsible for)
  • years/decades/centuries of neglect

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The constable was reported for neglect of duty. 
  • After three years of neglect the roads are full of potholes.
  • Both parents were found guilty of neglect and their child was taken away from them. 
  • Over the years the church has fallen into a state of neglect.
  • to be in a state of neglect (IELTS TUTOR giải thích: ở trong tình trạng bị bỏ mặc không được trông nom đến)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE