Cách dùng danh từ"pottery"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"pottery"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"pottery"

1."pottery"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"nghề làm đồ gốm (nhất là làm bằng tay); nghề gốm thủ công"

=the activity of making pottery

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a pottery class
  • Peter signs up for a pottery class. (IELTS TUTOR giải thích: Peter đăng ký lớp học làm gốm)

2.1. Mang nghĩa"đồ gốm, thủ công"

=objects such as plates and cups that are made out of clay and baked in an oven so that they become hard

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • hand-painted pottery
  • Some bowls were made of pottery and wood
  • He learned pottery from the pottery shop. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta học cách làm đồ gốm ngay trong xưởng làm đồ gốm)
  • Welcome to join us in pottery making. (IELTS TUTOR giải thích: Hoan nghênh bạn tham gia cùng chúng tôi làm đồ gốm)
  • That is made from pottery. (IELTS TUTOR giải thích: Cái đó được làm bằng gốm đấy)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK