Cách dùng danh từ"timeliness"& tính từ"timely"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"timeliness"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"timeliness"

1."timeliness"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"tính chất đúng lúc, tính chất hợp thời"

=the fact or quality of happening at the best possible time or at the right time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We appreciate her timeliness. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đánh giá cao tính kịp thời của cô ấy) 
 • There are serious problems in the cost, timeliness, maintenance and quality of many software products. (IELTS TUTOR giải thích: Phần mềm còn có một số những vấn đề quan trọng khác như giá, thời hạn, bảo trì và chất lượng của phần mềm)
 • The timeliness and completeness of the information will receive more favorable consideration in the site selection process. (IELTS TUTOR giải thích: Tính kịp thời và đầy đủ của thông tin sẽ được xem xét trong quá trình lựa chọn địa điểm)
 • The system may help severe-weather researchers improve the timeliness and accuracy of forecasting storms. 
 • The simplest way to ensure timeliness is to pay your bills online.

III. Cách dùng tính từ"timely"

Mang nghĩa"xảy ra đúng lúc, hợp thời"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Thanks to your timely intervention (IELTS TUTOR giải thích: nhờ sự can thiệp đúng lúc của ông ta)
  • This has been a timely reminder of the need for constant care (IELTS TUTOR giải thích: đây là một sự nhắc nhở đúng lúc về sự cần thiết phải luôn luôn thận trọng)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE