Cách dùng danh từ"temperature"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"temperature"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"temperature"

1."temperature"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"nhiệt độ (độ nóng, lạnh, phòng, nước..)"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, temperature vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to keep the house at an even temperature (IELTS TUTOR giải thích: giữ ngôi nhà ở nhiệt độ đều đều)
 • a climate without extremes of temperature (IELTS TUTOR giải thích: một khí hậu không có những thái cực về nhiệt độ)
 • The temperature of something is a measure of how hot or cold it is. The temperature soared to above 100 degrees in the shade. The temperature of the water was about 40 degrees. Coping with severe drops in temperature can be very difficult.
 • Temperature effect (IELTS TUTOR giải thích: Ảnh hưởng của nhiệt độ)

 • We like low temperature (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi thích nhiệt độ thấp)

 • Temperature setting (IELTS TUTOR giải thích: Nhiệt độ cài đặt)

2.2. Mang nghĩa"nhiệt độ trong cơ thể"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, temperature là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Your temperature is the temperature of your body. 
  • A normal temperature is about 37° centigrade. 
  • His temperature continued to rise alarmingly.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK