Cách dùng danh từ"chunk"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"chunk"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"chunk"

1."chunk"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"khúc (gỗ), khoanh (bánh, phó mát...)..."

=Chunks of something are thick solid pieces of it.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • They had to be careful of floating chunks of ice.
  •  ...a chunk of meat. 
  • Cut the melon into chunks.
  • She bit off a chunk of chocolate. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy chia miếng sô-cô-la (chocolate) bằng cách cắn nó)
  • I hanker for a chunk of cheese. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thèm có một miếng phô-mai dày)
  • Please pass me one more chunk of bread. (IELTS TUTOR giải thích: Làm ơn đưa cho tôi thêm một khoanh bánh mì nữa)
  • a chunk of cheese/meat pineapple/tuna chunks

2.2. Mang nghĩa"Mang nghĩa"nhiều"

=A chunk of something is a large amount or large part of it.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The company owns a chunk of farmland near Gatwick Airport.
  • a chunk of text a substantial chunk of our profits 
  • Three hours is quite a chunk out of my working day.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK