Cách dùng danh từ"team"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"team"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"team"

1."team"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"đội nhóm"

=a group of people who play a sport or a game against another group

IELTS TUTOR lưu ý:

  • a football/hockey/basketball team 
  • play for a team
  • be in a team
  • team of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He’d like to play for the school’s rugby team. 
  • Are you in the hockey team this year?
  • a team member/captain/manager
  • Which team won yesterday? (IELTS TUTOR giải thích: Hôm qua đội nào thắng?)
  • a management/negotiating team 
  • a team of legal experts

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE