Cách dùng tính từ"attractive"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"attractive"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"attractive"tiếng anh

1. Mang nghĩa"quyến rũ; có duyên, thu hút (người, vật)"

=something that is attractive is pleasant in some way/an attractive person is pleasant to look at

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a pretty village set in attractive countryside 
  • She looks attractive. (IELTS TUTOR giải thích: Trông cô ấy quyến rũ)
  • I found her attractive. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thấy cô ấy thật hấp dẫn)
  • We saw a less attractive side of his personality that day.
  • a stunningly attractive woman

2. Mang nghĩa"đáng cân nhắc, bõ công"

=worth having, considering, or doing a superficially attractive proposition

IELTS TUTOR lưu ý:

  • attractive to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a company that will be increasingly attractive to investors

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE