Cách dùng danh từ"setting"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"setting"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"setting"

1."setting"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự sắp đặt, sự bố trí"

=A particular setting is a particular place or type of surroundings where something is or takes place.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Rome is the perfect setting for romance. 
 • It's a picturesque setting. (IELTS TUTOR giải thích: Nó là bức cảnh quang đẹp tuyệt vời)
 • Perth was the setting for the SNP's conference this year. 
 • The house is in a lovely setting in the Malvern hills.

2.2. Mang nghĩa"bối cảnh"

=the time and the place in which the action of a book, film, play, etc. happens

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, setting  thường  ở  số  ít  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The play has its setting in a wartime prison camp.
 • The curtain eventually lifted on a new stage setting. 
 • Even the books' most die-hard fans admit they have trouble reading without picturing actors and settings from the movies.

2.3. Mang nghĩa"vị trí"

=the position of a house or other building/the surroundings or place in which something is put

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, setting  thường  ở  số  ít  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Their house is in an idyllic country setting.
 • The house has a beautiful setting overlooking the river. 
 • The setting of the novel is Paris in the 1920s.

2.4. Mang nghĩa"mức chỉnh máy móc, điều chỉnh"

=a position on the controls of a piece of equipment

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • My hairdryer has three settings - high, medium, and low. 
 • Switch to the video setting. (IELTS TUTOR giải thích: Chuyển sang hệ video đi)
 • You don't need to adjust the setting every time you take a photo.

2.5. Mang nghĩa"sự dát, sự nạm (ngọc, kim, cương); khung để dát"

=the piece of metal in a ring, or other piece of jewellery, into which a precious stone is fixed

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a single diamond in a plain gold setting

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE