Cách dùng danh từ"survival"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"survival"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"survival"

1."survival"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự sống sót; sự tồn tại"

=the fact or state of continuing to live or exist, especially in difficult conditions

IELTS TUTOR lưu ý:

 • fight/struggle for survival

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This is our survival mode. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là phương thức sống còn của chúng ta)
 • The survival rate of patients with this form of cancer is low. 
 • Essential survival equipment  
 • In these jungle areas, every day is a fight for survival. 
 • The doctors told my wife I had a 50/50 chance of survival. 
 • His main concern is to ensure his own political survival. 
 • England are fighting for survival (= trying not to be defeated) in this game.
 • Survival is our first imperative. (IELTS TUTOR giải thích: Sống sót là điều cấp bách số một của chúng ta)
 • We all have a strong survival instinct. 
 • The survival rate for people who have this form of cancer is now more than 90 percent.
 • Our firm is struggling for survival. (IELTS TUTOR giải thích: Công ty của chúng ta đang đấu tranh để tồn tại)
 • You just have a chance of survival. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn chỉ có một cơ hội sống sót)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE