Cách dùng danh từ"studio"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"studio"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"studio"

1."studio"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"studio (phòng để phát đi các chương trình truyền thanh, truyền hình, để ghi âm)"

=a room or rooms where music or a film, television show, or radio show is recorded/a company that produces films

IELTS TUTOR lưu ý:

  • television/film/recording studio

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The band spent six months in the studio working on their new album. 
  • Have you ever been in a television studio?
  • The studio is being wired for sound. (IELTS TUTOR giải thích: Phòng thu phát đang được bắt dây truyền thanh)
  • He stormed out of a TV studio. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy lao ra khỏi trường quay truyền hình)
  • The film rights to her story were bought by a major studio.

2.2. Mang nghĩa"căn hộ studio"

=a small flat that has only one main room

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I'm looking for a studio flat. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi muốn thuê căn hộ một phòng)

2.3. Mang nghĩa"xưởng vẽ, xưởng điêu khắc..."

=a place where a photographer takes and produces photographs

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE