Cách dùng danh từ"keep-fit"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"keep-fit"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"keep-fit"

1."keep-fit"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"giữ dáng, giữ sức khoẻ"

=physical exercises to keep your body healthy, often done regularly with other people

IELTS TUTOR lưu ý:

  • keep-fit classes/sessions

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a keep-fit class
  • She has another keep - fit video from the burgeoning fitness industry. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy có một băng hình bài tập thể dục giữ eo khác từ ngành công nghiệp thể dục thể hình đang phát triển nhanh)
  • Have you been doing your keep fit? 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE