Cách dùng danh từ"strategy"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"strategy"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"strategy"

1."strategy"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"kế hoạch hoặc chính sách nhằm một mục đích nhất định; chiến lược"

=a plan that is intended to achieve a particular purpose the government’s economic strategy

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, strategy là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We need to devise an effective long-term strategy. 
  • Often, individuals employ multiple coping strategies because one particular strategy is not sufficient to adopt/implement/pursue a strategy strategy for doing something to develop a strategy for dealing with unemployment strategy to do something It's all part of an overall strategy to gain promotion.

2.2. Mang nghĩa"sự vạch kế hoạch; sự quản lý một doanh nghiệp, điều hành một công việc tốt"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, strategy là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the process of planning something or putting a plan into operation Poor marketing strategy was blamed for the failure of the service to catch on.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE