Cách dùng danh từ"spring"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"spring"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"spring"

1."spring"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"mùa xuân"

=Spring is the season between winter and summer when the weather becomes warmer and plants start to grow again.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, spring vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We planted bulbs to flower in spring. 
 • The Labor government of Western Australia has an election due next spring. 
 • We met again in the spring of 1977. 
 • The apricot plant provides delicate, white spring flowers.
 • Spring is approaching. (IELTS TUTOR giải thích: Xuân đang đến gần)

2.2. Mang nghĩa"suối"

=A spring is a place where water comes up through the ground.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, spring là danh từ đếm được (thường ở số nhiều)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It is also the water that comes from that place. 
 • To the north are the hot springs of Banyas de Sant Loan.

2.3. Mang nghĩa"lò xo"

=A spring is a spiral of wire which returns to its original shape after it is pressed or pulled.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, spring là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • As the mattress wears, the springs soften and do not support your spine. 
 • Both springs in the fuel pump were broken.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE