Cách dùng tính từ"partial"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"partial"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"partial"tiếng anh

1. Mang nghĩa"không hoàn chỉnh; một phần"

=You use partial to refer to something that is not complete or whole.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He managed to reach a partial agreement with both republics.
 •  ...a partial ban on the use of cars in the city. 
 • ...partial blindness.

2. Mang nghĩa"tỏ ra quá ưu đãi đối với một người hoặc một bên; thiên vị..."

=Someone who is partial supports a particular person or thing, for example in a competition or dispute, instead of being completely fair.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • partial (towards somebody/something)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I might be accused of being partial.

3. Mang nghĩa"đặc biệt thích, khoái, mê thích"

=If you are partial to something, you like it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • partial to somebody/something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • To be partial to sports mê thích thể thao 
 • Mollie confesses she is rather partial to pink. 
 • I am partial to baking cookies.
 • He's partial to sporty women with blue eyes.
 • He's (rather ) partial to a glass of brandy after dinner (IELTS TUTOR giải thích: cậu ta (có phần) khoái một ly rượu mạnh sau bữa cơm tối)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE