Cách dùng danh từ"social media"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"social media"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"social media"

1."social media"là danh từ không thêm s

IELTS TUTOR hướng dẫn:

2. Cách dùng

Mang nghĩa"mạng xã hội"

=platforms such as Facebook and Twitter that allow people to interact on the Web or using mobile phones: can be followed by a singular or plural verb

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Social media is an easy and powerful way to connect with people.
  • Politicians are increasingly using social media to get their message across.
  • The rise of social media reflects changing attitudes among people. (IELTS TUTOR giải thích: Truyền thông xã hội tăng lên phản ánh quan điểm hay thay đổi của mọi người)
  • Social media has become an integral part of modern society. (IELTS TUTOR giải thích: Truyền thông xã hội trở thành một phần không thể thiếu trong xã hội hiện đại)
  • Social media use becomes part of the fabric of our daily life. (IELTS TUTOR giải thích: Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE