Cách dùng động từ"inflict"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"inflict"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"inflict"

1."inflict"là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"bắt phải chịu (sự trừng phạt, thuế, sự tổn thương...)"

=to cause something unpleasant to happen/To inflict harm or damage on someone or something means to make them suffer it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • inflict something on someone/something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Such a policy would inflict severe hardship and suffering. 
 • The environmental damage we are inflicting on the Earth
 • Rebels say they have inflicted heavy casualties on government forces. 
 •  ...the damage being inflicted on Britain's industries by the recession. 
 • The dog then attacked her, inflicting serious injuries.
 • They can inflict punishment on him. (IELTS TUTOR giải thích: Họ có thể trừng phạt anh ta)
 • She always wants to take inflict upon him. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy luôn muốn trả thù ông ta)
 • Their new policy would inflict severe hardship and suffering. (IELTS TUTOR giải thích: Chính sách mới của họ sẽ gây ra gian khổ và đau đớn dữ dội)
 • It can inflict a severe wound on an attacker. (IELTS TUTOR giải thích: Nó có thể gây ra vết thương trầm trọng cho kẻ tấn công)
 • These new bullets are capable of inflicting massive injuries. 
 • The suffering inflicted on these children was unimaginable.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE