Cách dùng tính từ"foremost"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"foremost"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"foremost"tiếng anh

Mang nghĩa"hàng đầu"

=most important or best; leading/best known or most important

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This is one of the country's foremost arts centres. 
 • She's one of the foremost experts on child psychology.
 • He was one of the foremost actors of his day.
 • He is one of Mexico’s foremost authorities on Aztec culture.
 • The foremost thing or person in a group is the most important or best. 
 • He was one of the world's foremost scholars of ancient Indian culture. 
 • Foremost among the military government's enemies are the foreign media.
 • The foremost painter of his time. (IELTS TUTOR giải thích: Người họa sĩ hàng đầu ở thời đại của ông ta)
 • Foremost among these risk factors is stomach sleeping. (IELTS TUTOR giải thích: Các yếu tố gây nguy hiểm hàng đầu dẫn đến đột tử ở trẻ sơ sinh là nằm sấp khi ngủ)
 • First and foremost, we must fulfill our tasks. (IELTS TUTOR giải thích: Trước hết, ta phải hoàn thành nhiệm vụ)
 • Graeme Peebles is Australia's foremost artist in the mezzotint medium. (IELTS TUTOR giải thích: Graeme Peebles là nghệ sĩ hàng đầu của Úc về lĩnh vực bản in khắc nạo)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE