Cách dùng danh từ"shower"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"shower"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"shower"

1."shower"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"vòi hoa sen"

=A shower is a device for washing yourself. It consists of a pipe which ends in a flat cover with a lot of holes in it so that water comes out in a spray.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She heard him turn on the shower.

2.2. Mang nghĩa"sự tắm dưới vòi hoa sen"

=If you have a shower, you wash yourself by standing under a spray of water from a shower.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I think I'll have a shower before dinner.
  •  She took two showers a day.

2.3. Mang nghĩa"trận mưa rào; trận mưa đá, trận mưa tuyết"

=A shower is a short period of rain, especially light rain.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  There'll be bright or sunny spells and scattered showers this afternoon.
  • It's only a shower. (IELTS TUTOR giải thích: Chỉ là trận mưa rào)

2.4. Mang nghĩa"số lượng các vật rơi, số lượng các vật đến cùng nhau"

=You can refer to a lot of things that are falling as a shower of them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Showers of sparks flew in all directions
  • ...a shower of meteorites.

2.5. Mang nghĩa"bữa tiệc có nhiều tặng phẩm cho ai (nhất là người đàn bà chuẩn bị cưới hoặc sinh con)"

=A shower is a party or celebration at which the guests bring gifts.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ..a bridal shower. 
  • ...a baby shower.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE